DA61D 23-01-2021 MAIN      DAVV, Indore  PG-  1     DA61D 23-01-2
-----------------------------------------------------------------------------
         SECOND B.D.S.(NEW) EXAMINATION
THE RESULT OF THE CANDIDATES APPEARING AT SECOND B.D.S.(NEW) EXAMIN
  HELD IN  DEC-2020    IS DECLARED AS UNDER
ROLLNO  CANDIDATES NAME         RESULT
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
00111    ISHALI BHABHOR        FAIL          421/ 800
00112    VAIDEHI BEN DESAI      PASS          473/ 800
00113    ASHOK KUMAR         PASS          475/ 800
00114    VARSHA PATEL         FAIL          381/ 800
00121    PAVITRA CHOUDHARY      PASS          462/ 800
00122    SADDAM PATEL         PASS          425/ 800
00131    KHALIDA KHAN         FAIL          348/ 800
00132    PRIYANKA SAINY        PASS          444/ 800
00141    AKSHAY JOSHI         PASS          455/ 800
00142    DHANANJAY RAY        PASS          455/ 800
00143    MADHUPRIYA KHARE       PASS          451/ 800
00144    MUJJAFFAR KHAN        FAIL          417/ 800
00145    NEHA RASKAR         FAIL          439/ 800
00146    RAHUL SHARMA         PASS          483/ 800
00147    RIDDHI BEN PARMAR      PASS          481/ 800
00148    SHAGUFTA SHAIKH       FAIL          461/ 800
00149    SHAKTI PRASAD MANGARAJ    FAIL          433/ 800

                      TOT STUDENTS-  17